Beltplast - třískově obráběné plasty
Vyhledávání
ZPĚT
MATERIÁLY.VÝROBKY.SLUŽBY.

Charakteristika

 


Při volbě materiálu je nutné přihlédnout ke všem aspektům systému, který zahrnuje:

* vnější podmínky:
chemické prostředí, teplota
* vnitřní vlastnosti materiálů:
tuhost, pevnost, tvrdost povrchu, lomová houževnatost, mechanický ztrátový činitel, povrchové nerovnosti
* mechanismus vzájemného působení:
způsob vzájemného pohybu (valivý, smykový, dopad), rychlost, zatížení

 


Kde použít materiály BELTA ®?

Všude tam, kde vznikají problémy nadměrného opotřebení nebo tření částí strojů a zařízení, nebo nežádoucího poškození výrobku. Pro správnou volbu je nutno znát celkové podmínky provozu - popis tribologického systému, tzn. údaje o zatížení, rychlosti a způsobu pohybu, jimiž na sebe působí dvě tělesa nebo jejich části, které jsou v kontaktu při vzájemně relativním pohybu.

 


Jaké jsou vlastnosti materiálů BELTA ®?

Materiály BELTA se odlišují od kovů, keramik a silikátů hustotou, modulem pružnosti, pevnostními charakteristikami, ale také poměrem podélné a příčné deformace (tzv. Poissonovým poměrem). Ačkoli modul pružnosti těchto materiálů je řádově nižší než v případě kovů a keramik, jejich viskoelasticita umožňuje rozložení napětí v místě působící síly. Výsledkem toho je vzrůst skutečné plochy kontaktu a úměrné snížení působícího napětí na rozhraní mezi kontakními tělesy.
Materiály BELTA se vyznačují velmi nízkými hodnotami součinitele tření v širokém rozsahu možných provozních podmínek. Tření představuje sílu, která působí proti pohybu na povrchu dvou těles, která jsou ve vzájemném kontaktu. Skládá se ze složky adhezivní, složky tvorby trhlin a složky deformační.
Vzhledem k odlišnému chemickému složení materiálů BELTA proti ostatním materiálům je adhezivní složka tření minimální. Vysoké hodnoty lomové houževnatosti a částečně elastické vlastnosti materiálů BELTA jsou příčinou, proč i hodnoty zbývajících složek tření jsou malé.
Použití materiálů BELTA má stejný efekt, jako použití pevných, kapalných či plynných maziv. Při tom není nutné zvyšovat náklady na pořízení pomocných prostředků a současně nedochází ke znečišťování výrobků nebo prostředí.
Opotřebení je stejně jako tření souvisí s mírou práce spotřebované při relativnímu pohybu, a proto jsou tyto materiály v řadě aplikací velmi odolné vůči opotřebení.
Pro oblast použití materiálů BELTA jsou důležité také vlastnosti tepelné a elektrické. Díky chemické a polymerní struktuře nevedou elektrický proud a teplo. Je možné je použít jako izolanty s velkou odolností vůči elektrickému průrazu. V případě potřeby antistatického prostředí je však možné dodat i modifikované typy splňující požadované podmínky.

 


Co přináší použití materiálů BELTA ®? Je omezeno použití materiálů BELTA ®?

   
* nízká hmotnost
* vysoká pevnost vztažená na objemovou jednotku
* vysoká houževnatost
* vysoká odolnost vůči opotřebení
* nízký součinitel tření
* vysoká chemická odolnost vůči většině chemických činidel
* nízká elektrická a tepelná vodivost
* vysoká elektrická pevnost
Jako u každého materiálu není ani použití materiálů BELTA? neomezené.
Omezujícími faktory pro jednotlivé typy jsou především:
* rozsah teplot použití daný teplotou měknutí a teplotou křehnutí
* hodnotou působícího napětí (zatížení)
* rychlostí relativního pohybu spolupůsobících těles
* chemickým prostředím
DESIGN & POWER kreatura.cz
© 2009 Beltplast s.r.o. | www.beltplast.cz | beltplast@beltplast.cz | TEL +420 548 539 316